รายละเอียดกิจกรรม

- สิทธิ์พิเศษนี้สำหรับลูกค้าบรอดแบรนด์ของ 3BB และ 3BB WiFi

ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 (2 เดือน)

- ลูกค้า 3BB และ 3BB WiFi รับสิทธิ์โปรโมชั่นนี้ได้เพียง 1 ครั้งต่อ 1 ราย ตลอดช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
- ผู้ใช้บริการ 3BB และ 3BB WiFi ที่สมัครใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการในอัตรา 129 บาท
  และรับสิทธิ์ใช้บริการได้ 60 วัน(ปกติ 129 บาท ใช้ได้ 30 วัน)
- เงือนไขการให้บริการนี้ผู้ให้บริการอาจแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลได้ตามความเหมาะสมและเป็นไปตามที่
  Monomaxxx และ 3BB กำหนด
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.3bb.co.th/promotion

กรุณา Login    สมัคร 3BB Member